Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhli volby do obecních zastupitelstev. Usnesení, která přijalo Obecní zastupitelstvo v Krásnu si můžete přečíst zde. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Krásno v rozporu s právními předpisy tato usnesení nezveřejňuje na oficiálních stránkách obce, jde pouze o jejich přepis a předem se omlouváme za případné chybičky a překlepy. Usnesení budou postupně doplňována.

Od zastupitelstva z 15.12.2005 se sice se zpožděním už usnesení objevují, takže je můžete pokládat za autentická.

                                

  27. zastupitelstvo - 30.11.2005  
  26. zastupitelstvo - 26.09.2005  
  25. zastupitelstvo - 30.06.2005  
  Mimoř. zastupitelstvo - 16.06.2005  
  Mimoř. zastupitelstvo - 30.05.2005  
  24. zastupitelstvo - 27.04.2005  
  Mimoř. zastupitelstvo - 30.03.2005  
  23. zastupitelstvo - 21.02.2005  
  22. zastupitelstvo - 15.12.2004  
  21. zastupitelstvo - xx.xx.2004  
  20. zastupitelstvo - xx.xx.2004  
  19. zastupitelstvo - xx.xx.2004  
  18. zastupitelstvo - 29.06.2004  
  17. zastupitelstvo - xx.xx.2004  
  16. zastupitelstvo - xx.xx.2004  
  15. zastupitelstvo - 16.02.2004  
  14. zastupitelstvo - 14.12.2003  
  13. zastupitelstvo - 01.12.2003  
  12. zastupitelstvo - 18.11.2003  
  11. zastupitelstvo - 29.09.2003  
  10. zastupitelstvo - 24.07.2003  
  9. zastupitelstvo - 30.06.2003  
  8. zastupitelstvo - 05.05.2003  
  7. zastupitelstvo - 16.04.2003  
  6. zastupitelstvo - 01.04.2003  
  5. zastupitelstvo - 24.03.2003  
  4. zastupitelstvo - 17.02.2003  
  3. zastupitelstvo - 13.01.2003  
  2. zastupitelstvo - 09.12.2002  
  1. zastupitelstvo - 11.11.2002  

 

 

Usnesení z 1.veřejného zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 11.11.2002 v zasedací místnosti OÚ Krásno.

 

-         nově zvolení zastupitelé složili svůj slib a převzali osvědčení o svém zvolení

-         zastupitelé obce při veřejném hlasování odsouhlasili 7 hlasy pro a 4 se zdrželi starostu obce pana Ota Wieda

-         zastupitelé obce při veřejném hlasování odsouhlasili 7 hlasy pro a 4 se zdrželi místostarostu obce pana Františka Poselta

-         OZ si odsouhlasilo, že jednání se budou konat pravidelně každé druhé pondělí v měsíci

 

 

Usnesení z 2.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9.12.2002 na Obecním úřadě v Krásně.

 

OZ bere na vědomí

 

-         činnost starosty obce

-         žádost ing.Vítězslava Nádeníka na prodej pozemkové parcely číslo 1466/2 o výměře 495 m2 v katastrálním území Krásno k zemědělským účelům

-         žádost manželů Kolbasových na prodej části pozemkové parcely číslo 385 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Krásno

-         žádost pana Jakuba Seidla na prodej části pozemku číslo 36/1 o výměře cca 1000 m2 za účelem výstavby rod.domku v k.ú.Krásno

-         žádost paní Zdeňky Šinádlové na prodej pozemkových parcel číslo 574/4 o výměře 262 m2, 573 o výměře 473 m2, 572 o výměře 934 m2 všechny jsou v katastrálním území Dolní Hluboká

-         žádost pana Jana Piláta na prodej části pozemku číslo 36/1 o výměře cca 1500 m2 za účelem výstavby rod.domku v k.ú.Krásno

-         žádost pana Romana Večerníka na prodej části pozemkové parcely 36/1,37/1 o výměře cca 1500-2000 m2 za účelem výstavby rod.domku v k.ú.Krásno

-         vrácení nájemního bytu v čp.391/2 paní Frankovou

-         označení snížení rychlosti mezi značkou Krásno a směr hřbitov a obráceně

 

OZ schvaluje

 

-         zápis z minulého zasedání

-         Oto Wieda k vedení přestupkové komise z funkce starosty obce-odsouhlaseno jednohlasně

-         Františka Bejčka jako předsedu finančního výboru-6 zastupitelů souhlasí, 4 se zdrželi hlasování

-         MUDr.Jiřího Švejdu jako předsedu kontrolní komise – 6 zastupitelů bylo pro 4 se zdrželi hlasování

-         Ing.Martina Pribola jako předsedu životního prostředí – 6 zastupitelů bylo pro, 4 se zdrželi hlasování

-         Františka Poselta jako správce kulturního domu – schváleno jednohlasně

-         Karla Husáka, který bude mít na starosti pozemky v katastru a výstavbu – 6 zastupitelů bylo pro, 4 se zdrželi hlasování

-         Ing.Gunter Fenkl bude mít na starosti Háje, Dolní Hlubokou – 6 zastupitelů bylo pro,4 se zdrželi hlasován

-         jednohlasně , že dnem podpisu smlouvy vypracované notářkou JUDr.Ungrovou, mezi obcí Krásno a firmou KMK Granit spol.s r.o. se dřívější zamítavé stanovisko se mění na souhlasné

Toto bude písemně oznámeno OBÚ Sokolov, včetně zaslání jednoho vyhotovení této smlouvy jako nedílná příloha k tomuto oznámení. Tímto se revokuje rozhodnutí se dne 2.9.2002.

 

Na funkci předsedy bytové komise nabyl schválen žádný zastupitel. Do dalšího zasedání bude pracovat původní bytová komise s předsedou ing.Fenklem.

 

-         prodej části parcely číslo 290/1 o výměře cca 450 m2 v k.ú.Krásno manželům Zemanovým.Prodej byl schválen jednohlasně.Kupní cena byla stanovena na 20 Kč/m2.

-         prodej části parcel číslo 2108/2 o výměře cca 500 m2 a části 3122 o výměře cca 500 m2 panu Michalu Štecovi – prodej byl odsouhlasen jednohlasně.Podmínkou prodeje je vyhotovení GP.Kupní cena byla stanovena na 20 Kč/m2.

-         vrácení bytu v čp.391/2 od paní Frankové

-         schvaluje jednohlasně výměnu bytu paní Rybářové z čp.4/2 za čp.391/2 oba jsou v Radniční ulici.

-         schvaluje jednohlasně prodloužení nájemních smluv na dobu určitou do 28.2.2003 u těchto nájemníků – Kovačíková, Rybářová, Hudáková, Molnár, Poselt, Svobodová, Husák, Čáníková.

-         OZ odsouhlasilo rozpočtové provizorium ve výši 1 000 000 Kč do schválení rozpočtu obce.

-         jednohlasně s předloženými odměnami pro zastupitele dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.358/2000 Sb. starosta Oto Wied, zástupce starosty František Poselt, předseda finanční komise František Bejček, předseda kontrolní komise MUDr.Jiří Švejda

 

Návrhy zastupitele pana Františka Bejčka :

 

1    -návrh, aby obec odkoupila nemovitost v Hlavní ul.493 a zhotovila v ní 3 nájemní bytové                

            jednotky – OZ odsouhlasilo, že je nutný nechat udělat finanční odhad na stavební úpravy

2        -navrhuje vytvořit sběrné místo tzv.Sběrný dvůr – aby měli kam dávat občané sběrný

odpad –OZ zadalo tímto za úkol panu Bejčkovi a ing.Pribolovi, aby návrh více propracovali o a to do termínu 3/03

3        -navrhuje , aby obec v co nejkratší době zažádala PF o převod pozemků č.2010 a 1893 jedná se o vodní plochy - OZ  pověřuje starostu obce, aby vstoupil v jednání s PF do 2/03

4        –obec musí posoudit ceny odvozu PDP Technickou službou Horní Slavkov a SOTES Sokolov. OZ pověřuje starostu obce, aby vstoupil v jednání s TS Horní Slavkov zda může přistoupit na nižší ceny jako nabízí SOTES Sokolov, pokud ne obec smlouvu zruší a uzavře novou se společností SOTES Sokolov.

 

OZ nesouhlasí

 

-         s předloženým jednacím řádem od starosty obce.Ing.Masopust předložil také další       

návrh. Oba budou projednány na dalším zasedání OZ.OZ bude zatím jednat dle jednacího řádu ze dne 8.2.1999.

 

-         s předloženými rozpočtovými změnami – budou projednány podrobně na dalším zasedání

 

OZ dalo příslib,

že do návrhu rozpočtu obce na rok 2003 zahrne částku 100 000 Kč pro spolek „Rozhled“ jako příspěvek.

 

 

Starosta doporučuje

     zastupitelům obce, aby si připravili své návrhy do rozpočtu obce na rok 2003

 

 

 

Usnesení z 3.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 13.1.2003 na radnici v Krásně.

 

OZ bere na vědomí

-         činnost starosty obce

-         žádost ing.Nádeníčka, který žádá o prodej parcely číslo 1637/6 o výměře 58 877 m2 v k.ú.Krásno

-         žádost ing.Nádeníčka, který žádá o pronájem parcely číslo 1637/6 o výměře 58 877 m2

-         stanovisko MF ČR k problematice vlastnictví majetku příspěvkových organizací

 

OZ schvaluje

-         zápis z minulého zasedání

-         jednací řád předložený ing.Masopustem

-         Karla Husáka jak předsedu bytové komise

-         prodej části pozemku číslo 385 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Krásno-manželé Kolbasovi

 

OZ odkládá na další zasedání

-         žádost ing.Nádeníčka na prodej pozemku číslo 1466/2 o výměře 495 m2 v k.ú.Krásno 

-         žádost Zdeňky Šináglové na prodej pozemků číslo 574/1 o výměře 262 m2, 573 o výměře 473 m2,572 o výměře 934 m2 v k.ú.Dolní Hluboká

-         žádost manželů Hrdých na prodej pozemku číslo 20/1 o výměře 1 110 m2 v k.ú.Háje

-         rozpočtové změny číslo 23/02,24/02,26/02,27/02,28/02,29/02,30/02,31/02,32/02,33/02,34/02,35/02,36/02,37/02

-         Vyhlášku o čistotě a veřejném pořádku

-         volbu lesního hospodáře pro správu obecních lesů

 

 

Usnesení z 4.zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 17.2.2003 od 18,00 hod.na radnici v Krásně.

                                                  

                                                              I.OZ bere na vědomí

 

-         zprávu o činnosti starosty obce

-         možnou realizaci sběrného dvora v obci k odstraňování odpadů produkovaných občany Krásna

-         žádost Ireny Hablové na prodej parcely číslo 544/2 o výměře 347 m2 a část parcely číslo 726/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Krásno

-         žádost pana Ladislava Havla o pronájem části pozemku číslo 3057/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Krásno

-         žádost pana Ladislava Havla na pronájem části pozemku číslo 385 o výměře cca 120 m2v k.ú.Krásno

-         žádosti o finanční příspěvek Hornického spolku Barbora a TJ Baník Krásno

 

                                                              II.OZ schvaluje

 

-         zápis z 3.zasedání OZ

-         vznik lesní správy zřizovací listinou

-         výbor pro národnostní menšinu a jeho předsedu ing.Fenkla

-         přidělení bytů na adrese náměstí Svaté trojice 314 – 1.manželům Urbánkovým, 2.manželům Husákovým, 3.slečně Svobodové

-         výměnu bytu Radniční 391/2 paní Šramkové za byt na náměstí Sv.trojice 314 a manželi Husákovými

-         přidělení bytu v Radniční 391/4 manželům Klarnerovým

-         prodloužení nájemních smluv na dobu určitou 5 let u těchto smluv napsané na uživatele : Marie Kovačíková 4/1, Lenka Čáníková 4/3,Jiří Kohlschreiber 4/4, Ivana Hudáková 4/7, Ludmila Svobodová 4/7,Karel Husák 4/8, Radek Molnár 4/9, Petr Poselt 4/10, Božena Rybářová 391/2

-         pronájem pozemků číslo 1466/2 o výměře 495 m2 a 1637/6 o výměře 58 877 m2 ing.Nádeníčkovi v k.ú.Krásno

-         prodej pozemků paní Šináglové 574/1 o výměře 262 m2, 573 o výměře 473 m2 a 572 o výměře 934 m2 v k.ú.Dolní Hluboká

-         uskutečnění letního tábora U Kaštánku  v termínu 10.-26.7.2003

 

                                                                 III.OZ neschvaluje

 

-         návrh předložený ing.Masopustem o změně předsedy kontrolního výboru

 

                                                       IV.OZ odložilo na další zasedání

 

-         odsouhlasení lesního hospodáře

-         žádost Karla Hrdého na prodej pozemku číslo 20/1 o výměře 1110 m2 v k.ú.Háje

 

 

Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 24.3.2003 od 18,00 hod. na radnici v Krásně.

 

                                                               I.OZ bere na vědomí

 

-         kontrolu plnění rozpočtového provizoria

-         činnost starosty obce

-         žádost Ladislava Havla na pronájem části pozemku číslo 385 o výměře cca 120 m2-starosta uzavře smlouvu

-         žádost Ladislava Havla na pronájem části parcely číslo 3057/3 o výměře cca 50 m2 – starosta uzavře smlouvu

-         žádost pana Revaince na pronájem části pozemku číslo 101 o výměře 50 m2

-         žádost pana Petra Hamerského na prodej pozemku číslo 155 o výměře 850 m2, stavební parcely číslo 180/2 o výměře 57 m2 a stavební parcely číslo 568 o výměře 11 m2

-         žádost KMK Granit na prodej parcely číslo 661 o výměře 98 m2

-         žádost  o vyjádření o umístění radiokomunikačního spojovacího systému Pegas na parcelu číslo 1525/5

-         žádost manželů Blažejových o prodej parcely číslo (524/1) o výměře 584 m2

-         žádost Torf Ziegler – o nabídku stavební parcely ca 3000 – 4000 m2

-         plat starosty obce

 

                                                              II.OZ schvaluje

 

-         složení finančního a kontrolního výboru

-         změnu jednacího řádu

-         a provedlo kontrolu usnesení z předcházejících zasedání

-         zápis z 4.zasedání

-         aby do 10 dnů zastupitelé zjistili zájem občanů na četnost vývozu popelnic

-         pana Františka Bejčka jako lesního hospodáře obce Krásno

-         realizaci sběrného dvora

-         aby byla předána kompletní dokumentace paní Kastkové o začlenění stavby určené k mletí živců do územního plánu

-         zvýšení limitu pokladny na OÚ Krásno na 20 000 Kč.

-         plat zastupitelům – předsedové výborů – finanční a kontrolní, zástupce starosty

-         licenční řízení – František Matoušek

 

                                                           III.OZ neschvaluje

 

-         rozpočet na rok 2003

 

                                                           IV.OZ odkládá na další zasedání

 

-         zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2002

-         žádosti spolků o příspěvky na svou činnost – Barbora, TJ Baník, Nadace Agricola, Sdružení dobrovolných hasičů, spolek Rozhled.

-         Žádost Ireny Hablové o prodej stavební parcely číslo 544/2 o výměře 347 m2 a část pozemkové parcely číslo 726/1 o výměře cca 300 m2

-         smlouvu o Dílo – půdní vestavba Náměstí 8

-         smlouva o dílo – oprava hřbitovní zdi

 

 

Usnesení z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 1.4.2003 od 19,00 hod.na radnici v Krásně.

 

                                 Obecní zastupitelstvo schvaluje

 

Vyčlenění dotací z navrhovaného rozpočtu na rok 2003

………………………………………………………

 

Dotace na kanalizaci

 

231  15  90102                 02  2321  6121                544 200,-        544,20

231  20  90102                 41            4213                544 200,-        544,20

 

Dotace na půdní vestavbu čp.314

 

231  10  90  559               41                   4213         960 000,-         960,-

231  15  90  559               39      3612     6121         960 000,-         960,-

 

Vyčlenění výše uvedených dotací z navrhovaného rozpočtu a jejich následné vyplacení firmě Sprint AZ ve výši 544 200,- Kč a firmě Ekostav Bohumil Zeman ve výši 960 000,- Kč.

Po schválení  rozpočtu budou tyto dotace na základě rozpočtového opatření zpět začleněny do rozpočtu.    

 

 

 

Usnesení z 7.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 16.4.2003 na radnici v Krásně.

 

                                                                    I.

                                                    OZ bere na vědomí

 

-         oznámení starosty obce o jmenování a složení přestupkové komise – členové složili slib

-         účast starosty obce při jednání ohledně státní dotace pro firmu Sitform

 

                                                                   II.

                                                          OZ schvaluje

 

-         pronájem části pozemku číslo 1525/5 na umístění základové stanice integrovaného záchranného systému a možnost vybudování elektropřípojky přes část pozemku číslo 1525/1 a přes 1596/26.

-         uzavření smluv o dílo na půdní vestavbu v čp.8 a opravu hřbitovní zdi s panem Bohumilem Zemanem

-         zřizovací listinu organizační složky obce Krásno „Obecní správa lesů obce Krásno“

 

 

Usnesení z 8.zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 5.5.2003 na radnici v Krásně.

 

                                                    I.OZ vzalo na vědomí

 

-         podnět spolku Rozhled-vybudování dětského hřiště v obci

-         žádost pana Michala Štece na prodej parcely číslo 2108/1 o výměře 430 m2 v k.ú.Krásno

-         žádost pana Vlastimila Ševčíka na pronájem pozemků číslo 3268/13 o výměře 714 m2 a pozemku číslo 3268/8 o výměře 154 m2 v k.ú. Krásno

-         doplnění kontrolní komise o dalšího člena

-         zpráva o národnostní menšině

-         návrh spolku Rozhled k územnímu plánu

 

                                                        II.OZ odsouhlasilo

 

-         rozpočet na rok 2003

-         vytvoření odpočinkového parku na pozemkové parcele číslo 108

-         prodej stavební parcely číslo 661 o výměře 98 m2 firmě KMK Granit

-         prodej pozemku číslo (524/1) o výměře 584 m2 manželům Blažejovým

 

                                                         III.OZ nesouhlasí

 

-         s prodejem pozemku číslo 155 o výměře 850 m2, st.180/2 o výměře 57 m2, st.568 o výměře 11 m2-žádal pan Hamerský

 

 

Usnesení z 9.zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 30.6.2003 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obce Krásno.

 

                                                         I.OZ bere na vědomí

 

-         zprávu o činnosti starosty

-         žádost Petra Zahrádky na prodej části pozemku 3077/1 o výměře cca 300 m2

-         žádost paní Krátké na pronájem pozemku číslo 1235/10 o výměře 1421 m2

-         žádost pana Zaorala na prodej stavební parcely v katastru obce Krásno

-         žádost MUDr.Křivánka na prodej části pozemku 1399/5

-         žádost ing.Nádeníčka na prodej parcel číslo 202/1 a 202/2

-         čestné prohlášení a ověření podpisu – Ekostav Zeman

-         poděkování starosty obce všem, kteří  z organizovali „Dětský den“

-         nové členy výboru pro národnostní menšinu

-         zprávu o počtu nemovitostí a popelnic

 

                                                          II.OZ revokuje

 

-         usnesení ze dne 9.12.2002, kdy byl starosta obce zvolen předsedou přestupkové komise

 

                                                          III.OZ schvaluje

 

-         zápis z 5,6,7,8 zasedání

-         zprávu o výsledku hospodaření obce Krásno za rok 2002-audit a hospodaření obce – závěrečný účet obce Krásno za rok 2002

-         vyhodnocení inventarizace provedené k 31.12.2002 a směrnice k provedení inventarizace majetku č.1/2003

-         rozpočtové opatření číslo 1/2003

-         rozpočtové opatření 2/2003

-         prodej pozemku číslo 155 o výměře 850 m2, st.180/2 o výměře 57 m2 a st.568 o výměře 11 m2 – Petr Hamerský

-         prodej parcely číslo 2108/1 o výměře 430 m2-Michal Štec

-         prodej parcely číslo 20/1 v k.ú.Háje – manželé Hrdý

-         pronájem pozemků číslo 3268/13 o výměře 714 m2 a 3268/8 o výměře 154 m2 žádá pan Vlastimil Ševčík

-         přidělení bytu v půdní vestavbě v čp.8 paní Šmídkové a panu Kohlschreiberovi (druh a družka)

-         přidělení bytu paní Pizúrové v čp.4/2

-         přidělení bytu v čp.8/1 panu Miroslavu Čáníkovi pokud pan Nesvadba odstoupí od nájemní smlouvy

-         parcely vhodné na výstavbu rod.domku se nebudou prodávat, ale pouze pronajímat do doby kolaudace nemovitosti.Po kolaudaci bude teprve možné pozemek prodat.

 

                                                          IV.OZ neschvaluje

 

-         závěr pořizovatele k projednanému návrhu zadání ÚPN obce Krásno

-         žádost paní Šináglové a pana Bischova o snížení kupní ceny za pozemky číslo 574/1,572 v k.ú. Dolní Hluboká.

 

                                                           V.OZ odkládá

 

-         na další zasedání návrh firmy TORF Krásno na úplatný převod vlastnictví kanalizačních a vodovodních rozvodů včetně ČOV v lokalitě u „Okálů“

 

 

Usnesení z 10.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 24.7.2003 na radnici v Krásně.

 

                                                          I.OZ bere na vědomí

 

-         zprávu z jednání bytové komise

 

                                                             II.OZ schvaluje

 

-         úplatný převod kanalizace a vodovodního rozvodu včetně ČOV u „Okálů“ za 550 000 Kč od firmy TORF do majetku obce

-         návrh na změnu zhotovitele stavby kanalizace v obci Krásno – Jindřich Večeře

-         stavební úpravy v objektu čp.13

-         rozpočtovou změnu na 300 000 Kč

-         rozpočtovou změnu na stavební úpravy čp.13

 

                                                                II.OZ odkládá

 

-         na další zasedání vyjádření k závěru pořizovatele k projednanému zadání (územní plán)

 

 

Usnesení z 11.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 29-9-2003 od 18,00 hodin na radnici v Krásně.

 

                                                           OZ bere na vědomí

 

-         vyjádření k závěrečnému účtu za rok 2002

-         žádost paní Zázrivcové na prodej parcely na výstavbu rodinného domku

-         žádost pana Grubera na prodej parcely na výstavbu rodinného domku

-         odstoupení od žádosti na pronájem části pozemku číslo 3077/1

-         žádost paní Čapuchové na přidělení bytu, který se nově vybuduje v nájemním domě čp.320-žádost byla postoupena bytové komisi

-         děkovný dopis od Junák Kynšperk

-         cenovou nabídku od pana Karla Husáka na rekonstrukci restaurace U Divočáka 100 000 Kč

-         poskytování ověřování podpisů a listin

-         nízký počet dětí v Mateřské škole Krásno

-         dodatek smlouvy týkající se rozšíření prací – územní plán (ing.arch.Kasková)

-         dopis číslo 306/03 ze dne 24-09-2003 od KMK Granit

-         poděkování Josefa Havla zastupitelům za úpravu provozovny restaurace U Divočáka

 

                                                            OZ schvaluje

 

-         částku 10 000 Kč nadaci Georgia Agricola,

-         komisi pro určování výběru nabídek na každou zakázku od obce nad 50 000 Kč

-         prodej části parcely číslo 56/2 o výměře cca 300 m2 (kupní cena 20 Kč/m2)

-         pronájem části parcely číslo 1235/10 o výměře cca 1421 m2 paní Krátké

-         prodej parcel číslo 202/1 o výměře 720 m2 a 202/2 o výměře 548 m2 ing.Nádeníčkovi – kupní cena 20/ Kč/m2

 

                                                           OZ ukládá

 

-         starostovi obce a místostarostovi obce, aby projednali nízký počet dětí s ředitelkou MŠ a oznámili jí stanovisko zastupitelů z tohoto jednání – pokud nebude naplněn počet dětí k 31-12-2003 na stav 14 dětí bude 1-1-2004 vyhlášené výběrové řízení na obsazení všech třech pracovních míst.

-         připravit důkladně opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků jak bylo uvedeno v zápise číslo 9 – termín do příštího zasedání

-         finančnímu výboru připravit rozpočtové změny na 88 000 Kč na územní plán a 264 000 Kč na opravu čp.320

 

 

Usnesení z 12.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 18.11.2003 na radnici v Krásně.

 

OZ bere na vědomí

 

-         zprávu o činnosti starosty obce

-         příkaz starosty obce k zahájení inventarizace za rok 2003                                              

-         žádost na prodej části stavebního pozemku číslo 48 v k.ú.Krásno – žádá pan Petr Zahrádka

-         žádost na prodej části pozemku číslo 48 a pozemkovou parcelu číslo 48/1 o výměře 480 m2- žádá pan Sidorjak

-         žádost na prodej části pozemku číslo 3057/3, stavebního pozemku číslo 662 o výměře cca 103 m2 a 3071/9 o výměře 50 m2 v k.ú.Krásno- žádá paní Lenka Kvapilová

-         žádost na prodej pozemku číslo 20/2 o výměře 360 m2 v k.ú.Háje – žádá paní Faitlová

-         žádost na prodej části pozemku číslo 22/1 v k.ú.Krásno – žádají manželé Malečíkovi

-         žádost na prodej pozemku číslo 20/1 o výměře 1 110 m2 v k.ú.Háje – žádá pan Robert Burgert

-         žádost na prodej části pozemku číslo 1235/10 v k.ú.Krásno – žádá paní Marie Krátká

-         žádost Miroslava Planety o přidělení obecního bytu

-         výzvu starosty obe – k předkládání návrhů do rozpočtu na rok 2004-11-25

 

OZ schvaluje

 

-         zápis z 11.zasedání s připomínkami, které jsou zaznamenány v zápise

-         rozpočtová opatření číslo 1/2003, 2/2003, 4/2003, 5/2003, 6/2003, 7/2003, 8/2003, 9/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 14/2003

-         prodej pozemku číslo 216/16 o výměře 50 m2 firmě KMK Granit

-         prodloužení nájemních smluv – paní Fikrtová, Radniční 391/5, pan Hanko, Radniční 391/6 na dobu 5 let, smlouva paní Cinertové, Cínová 398 a paní Kaniové, náměstí Svaté Trojice 314 na dobu 1 rok

 

OZ neschvaluje

 

-         návrh zadání Územního plánu

-         rozpočtové opatření číslo 3/2003, 13/2003

 

 

Usnesení z 13.zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 1.12.2003 na radnici v Krásně.

 

                                              Obecní zastupitelstvo schvaluje

 

-         zadání Územního plánu obce Krásno (dále také ÚP O), zpracované Ing.Arch.Alexandrou Kaskovou, autorizovanou architektkou

-         „Zápis z projednání návrhu zadání Územního plánu obce Krásno“ ze dne 21.5.2003 a Závěr pořizovatele k projednanému návrhu zadání ÚPN obce Krásno ze dne 20.8.2003, které zpracoval pořizovatel, tj.Městský úřad Sokolov, Odbor rozvoje města.

 

                                             Obecní zastupitelstvo souhlasí

 

-         se stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje č.j. 1458/RR/UP/BA/03 ze dne 26.9.2003

-         se zpracováním úpravy návrhu zadání ÚP O v souladu se závěry pořizovatele

 

 

Usnesení z 14.veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.12.2003 na radnici v Krásně.

 

                                                           OZ schvaluje

 

-         obecní zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo rozpočtové provizorium 20 000 000 Kč na dva měsíce – leden, únor 2004