>>>o obci<<< >samospráva< >obecní úřad< >jízdní řády< >fotogalerie< >právní normy< >>instituce<< >>formuláře<< >zajímavosti< >hlavní stránka<

Právní normy a předpisy ČR

  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

- vyhláška č. 326/2000 Sb.  způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných

- vyhláška č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

- nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě

- vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

- Metodický výklad č. 277/2001 k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

- vyhláška č. 416/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

- vyhláška č. 505/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona                 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

- FZ03/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.

Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

- vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- vyhláška č. 364/1999 Sb. kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- M-1827/99 instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

- vyhláška č. 239/2004 Sb. kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby

- vyhláška č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

- vyhláška č. 511/2002 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

- vyhláška č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků