>>>o obci<<<

>samospráva<

>obecní úřad<

>jízdní řády<

>fotogalerie<

>právní normy<

>>instituce<<

>>formuláře<<

>kniha návštěv<

>hlavní stránka<

   

Jednací řád Zastupitelstva obce Krásno

 

Zastupitelstvo obce Krásno (dále jen zastupitelstvo obce) se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  ve znění zákona číslo 313/2002 Sb., na tomto svém jednacím řádu:

 

§ 1

 Úvodní ustanovení

                                                    

 

1/ Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání,usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

 

2/ O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

 

§ 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo  obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce dle

§ 35 a o věcech dle § 84, § 85 a § 102, odst.2 písm. c), d), f), j) a l)  zákona  č. 128/2000 Sb.o obcích/obecní zřízení/, ve znění zákona č.313/2002Sb.

 

 

§ 3

Svolání jednání zastupitelstva obce

 

1/ Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce.

Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva  obce svolává a zpravidla řídí starosta.  Starosta je povinen svolat zasedání  zastupitelstva  obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman Karlovarského  kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

 

2/ Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst.1, učiní tak místostarosta,  popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

 

3/Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

 

§ 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

 

1/ Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:

a/ dobu a místo jednání,

b/ odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

c/ způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.

 

2/ Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, výbory a komise.

 

3/ Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.

 

4/ Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují

a/ název materiálu,

b/ jeho obsah,

c/ návrh usnesení a důvodovou zprávu.

 

5/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

a/ zhodnocení dosavadního stavu,

b/ rozbor příčin nedostatků,

c/ odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

 

6/ Předkládané materiály musí být zpracovány tak,aby umožnily členům zastupitelstva obce  komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

7/ O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany alespoň 7 dnů před jednáním zastupitelstva obce,a to na úřední desce obecního úřadu, prostřednictvím rozhlasu, popř. též jiným vhodným způsobem.

 

 § 5

 Účast členů zastupitelstva obce na jednání

   

1/ Členové  zastupitelstva obce  jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

 

2/ Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

 

 

§ 6

Program jednání

                                                

1/ Program jednání zastupitelstva  obce navrhuje starosta.

 

2/ Na schůzi  zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo  obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo  obce hlasováním.

 

3/ Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, výbory a komise. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

 

§ 7

Průběh jednání zastupitelstva obce

                 

1/ Schůzi  zastupitelstva obce  zpravidla řídí starosta.

 

2/ Předsedající /zpravidla starosta/ řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

 

3/ V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a  dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

 

4/ Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce  po vyjádření ověřovatelů.

 

5/ Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

 

6/ Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

 

7/ Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi  zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 

8/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů Karlovarského kraje, musí mu být uděleno.

 

9/ Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

 

10/ Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jen do konce rozpravy.

 

11/ Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

 

12/ Nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát.

 

13/ Doba diskusního vystoupení se omezuje maximálně na 3 minuty, u předkladatele na 5 minut, technické poznámky se zkracují na dobu 1 minuty.

 

14/ Občan obce, který dosáhl věku 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost,  má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem, ale v souladu s  tímto jednacím řádem.

 

15/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce . O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

§ 8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

                                 

1/ Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu  obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 

2/ Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce  předkládá návrhová komise.

 

3/ Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a jiným členům zastupitelstva.

 

 

 

§ 9

Hlasování

                                                 

1/ Zastupitelstvo obce  je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

2/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva  obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 

3/ Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

 

4/ V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.

 

5/ Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání  zastupitelstva obce  přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající (zpravidla starosta) obnoví přerušené zasedání  zastupitelstva obce , přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý.

 

6/ Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

7/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce . Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.

 

8/ Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

 

9/ Usnesení zastupitelstva obce  a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty, nebo jiným radním.

 

10/ Zveřejnění usnesení zastupitelstva  obce se provádí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

 

§ 10

Dotazy členů zastupitelstva obce

                                  

1/ Členové zastupitelstva obce  mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce a vedoucí zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

 

2/ Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

3/ Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva obce  na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko  zastupitelstvo obce.

 

4/ Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce  se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

 

 

§ 11

Péče o nerušený průběh jednání

                              

1/ Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce , předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

 

2/ Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

§ 12

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

                               

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

 

 

 

 

§ 13

Výbory a komise

                                               

1/ Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny.

 

2/ Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány komise. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise zastupitelstvu obce 

 

3/ Do těchto výborů a komisí volí zastupitelstvo obce členy (odborníky a experty) na návrh předsedy výboru nebo komise.

 

4/ Předsedou výboru a komise je vždy člen zastupitelstva obce.

 

 

§ 14

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

         

1/ O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis a zvukový záznam, za vyhotovení odpovídá obecní úřad, který také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

3/ V zápise se uvádí:

4/ Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí a po uplynutí 10 let je předán okresnímu archivu k archivaci. Zvukový záznam je uložen na obecním úřadě po dobu 6 měsíců ode dne zasedání zastupitelstva obce.

5/ O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

 

§ 15
Zabezpečení a kontrola usnesení

1/ Organizační opatření a případné zabezpečení přijatých usnesení zajišťuje starosta obce.

2/ Výbory opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.

3/ Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí čtvrtletně zasedání zastupitelstva obce.

 

 

§16

Zrušovací ustanovení

                                              

Zrušuje se jednací řád Zastupitelstva obce Krásno  schválený dne ..........................

 

 

§17

Účinnost

                                  

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo obce  Krásno dne  13.1.2003.