Závěrečný účet obce Krásno za rok 2005

 

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17, předkládá Zastupitelstvo obce Krásno k projednání závěrečný účet obce Krásno za rok 2005

 

 

Zůstatky finančních prostředků na účtech obce Krásno:

 

Základní běžné rozpočtové účty:  k 31.12.2005       =         1 067 100,42

ZBÚ HČ k 31.12.2005                                              =           264 600,09

 

účet – sociální fond:

 

stav k 1.lednu 2005                                         =                84 461,74

Stav k 31.prosinci 2005                                  =                84 753,59

           

 

Rozpočet a rozpočtová opatření:

 

Rozpočet na rok 2005 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne 30.5.2005,takto:

 

Příjmy:            10 850 499,-

Výdaje:           12 303 500,-

Financování:    1 453 001,-

 

V roce 2005 byla provedena rozpočtová opatření, která byla řádně schválena  OZ.

 

Konečný rozpočet po těchto rozpočtových změnách:

 

Příjmy:            11 506 225,-

Výdaje:           12 915 647,-

Financování:    1 409 422,-

 

 

Výsledek hospodaření:

 

                                                 Rozpočet        skutečnost

Příjmy po konsolidaci              11 506 225      11 424 182,52

Výdaje po konsolidaci 12 915 647      11 180 506,27           

Financování                               1 409 422         - 243 676,25                                  

 

Celkové příjmy obce v roce 2005 po konsolidaci činily 11 424 182,52 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------    

Třída 1 - Daňové příjmy            5.440.982,50  

Třída 2 - Nedaňové příjmy        4.247.306,33     

Třída 3 - Kapitálové příjmy           88.180,00      

Třída 4 - Přijaté dotace              1.647.713,69    

Největší položkou jsou daňové příjmy, které v roce 2005 dosáhly částky 5 440 982,50 Kč. Další velkou položkou jsou přijaté dotace, které činily v roce 2005 částku 697 057,- Kč a nedaňové příjmy 4 247 306,33 Kč, kde převážnou část příjmů tvoří příjmy z lesního hospodářství, které v roce 2006 bude patřit do hospodářské činnosti obce Krásno společně s vodním hospodářstvím. Převody z fondů hospod.činnosti za rok 2005 činily 950 656,69 Kč. Kapitálové příjmy pak činily za rok 2005 Kč 88 180,-

 

Celkové výdaje obce za rok 2005 po konsolidaci činily 11 180 506,27 Kč.

 

Běžné výdaje dosáhly 8 918 386,17 Kč. Kapitálové výdaje pak 2 262 120,10 Kč.

 

Hospodářská činnost obce

 

Provozováním hospodářské činnosti obce – vodní hospodářství, dosáhla obec Krásno pro rok 2005 zisk ve výši Kč 587 296,08

 

Rozbor hospodářské činnosti obce Krásno za rok 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady

text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501xx

spotřeba materiálu

71 712,80

 

 

 

1 474 921,72

502xx

spotřeba energií

178 730,78

 

 

 

 

511xx

opravy

228 764,84

 

 

 

 

518xx

ostatní služby

77 298,22

 

 

 

 

521xx

mzdové náklady

247 764,00

 

 

 

 

524xx

sociální náklady

83 355,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

NÁKLADY

887 625,64

 

 

 

1 474 921,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy

text

 

 

 

601xx

tržby za vlastní výkony

1 474 921,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

VÝNOSY

1 474 921,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2005 = 587 296,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvková organizace

 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace:

 

Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, Radniční 262, 357 47 Krásno

 

 

Z rozpočtu obce jí byly v roce 2005 poskytnuty  příspěvky na provoz ve výši :400 000,-Kč

 

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2005 s tímto hospodářským výsledkem:

 

 ZISK = 28 289,28 Kč

 

Součástí závěrečného účtu obce za rok 2005 jsou účetní výkazy obce Krásno a její PO, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásno za rok 2005 a finanční vypořádání se státním rozpočtem  ( výkazy, finanční vypořádání a zpráva jsou k nahlédnutí na obecním úřadě).

 

 

DOTACE

 

V roce 2005 obdržela obec dotace v úhrnné výši: 697 057,- Kč

 

Přehled dotací přidělených obci Krásno za rok 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

příjem

výdej

Čerpání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace  - kultura Star. Máje   

 

 

10 000,00

10 000,00

100%

 

 

Dotace - výměna oken č.p.4   

 

 

200 000,00

200 000,00

100%

 

 

Dotace  - Hasiči  ochran. pom. 

 

 

18 000,00

18 000,00

100%

 

 

Dotace -  počítač, tiskárna      

 

 

24 000,00

24 000,00

100%

 

 

Dotace –oprava komunikace

 

 

 

 

 

 

 

Nám. Svaté Trojice                 

 

 

90 000,00

90 000,00

100%

 

 

Dotace – památky

 

 

 

 

 

 

 

Sloup Svaté Trojice               

 

 

100 000,00

100 000,00

100%

 

 

Dotace Hasiči – školení              

 

 

1 100,00

1 100,00

100%

 

 

Dotace úřad práce-mzdy

 

 

88 021,00

88 021,00

100%

 

 

Dotace-školství,správa

 

 

17 739,00

17 739,00

100%

 

 

Dotace kanalizace                   

 

 

148 197,00

148 197,00

100%

 

 

Dotace celkem:            

 

 

697 057,00

697 057,00

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přehled dotací  dle rozdělení

 

 

SR

UR

Skutečnost

 

 

0000 4112 Neinv.přijaté dotace

 

 

17 739,00

17 739,00

17 739,00

 

 

0000 4116 Ostatni neinvestiční dotace

 

 

 

88 021,00

88 021,00

 

 

0000 4122 Neinv.přijaté dotace

 

 

 

443 100,00

443 100,00

 

 

0000 4213 Inv.přijaté dotace

 

 

229 900,00

148 197,00

148 197,00

 

 

dotace celkem za rok 2005

 

 

 

697 057,00

697 057,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem

 

Do státního rozpočtu nebyla v roce 2005 vrácená žádná  nevyčerpaná dotace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkoumání hospodaření:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje v Karlových Varech provedl přezkoumání hospodaření obce Krásno za rok 2005 s tímto závěrem:

 

Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření obce Krásno za rok 2005 ,byly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst.3) písm.c) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků spočívající v:

 

porušení rozpočtové kázně : nedodržení ustanovení § 15 rozpočtových pravidel územních celků

 

Vysvětlení:

 

 v kapitole 10/10 Obecní správa lesů byly  překročeny výdaje  o 674 224,- Kč. V této kapitole byly též překročeny příjmy o 863 954,- Kč Nebylo provedeno rozpočtové opatření a tím došlo k porušení rozpočtové kázně.

Na přelomu června  a července 2005 došlo k rozsáhlé větrné kalamitě v síle Orkánu kde byly způsobeny značné škody na lesních porostech v majetku obce.Provedeným odhadem lesního hospodáře byly zjištěny škody  přibližně ve výši 850m3,které bylo nutno bezprostředně zpracovat. O tomto problému byli zastupitelé včas informováni.

Při zpracování této kalamity došlo k navýšení výdajů  za těžbu, přibližování a odvoz dřeva včetně manipulace do vhodných sortimentů k lepšímu zhodnocení. Dosažený plusový výsledek tomuto ekonomicky odpovídá.3

 

 

 

nedodržení zákona o cestovních náhradách ustanovení § 4, písm.a) a §21, odst.3)

 

Vysvětlení: 

 

1/Výkaz o používání vlastního auta pro potřeby Obecní správy lesů byl odevzdán za více než 10 dnů po skončení vyúčtovaného období.

2/ Na základě písemného souhlasu pana starosty byl vyplacen příspěvek na dopravu na pracoviště  2 pracovnicím  v lesní činnosti ve výši 500,-Kč.

 

činnost kontrolního a finančního výboru nebyla v souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích

 

Vysvětlení:

 

 Předseda finančního výboru byl  dne 27.4.2005 odvolán   zastupitelstvem obce na základě zmatečného zákona o střetu zájmu.Vzhledem k tomu, že se  předseda finančního výboru  proti tomuto rozhodnutí odvolal nebyl přijat  náhradník. Ústavní soud v Brně  v 24.11.2005  toto rozhodnutí zastupitelstva  ze dne 27.4. 2005 zrušil

a předsedu finančního výboru tímto rozhodnutím vrátil  do funkce zastupitele.  

Předseda kontrolního výboru byl dlouhodobě nemocen a  proto kontrolní výbor nepracoval.

 

 

Inventarizace:

 

K 31.12.2005 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Hodnota inventarizovaného majetku vykazovala k 31.12.2005 hodnotu : 73 718 009,44 Kč

 

Majetek:

 

018 – Drobný dl. Nehmotný majetek                          =          195 921,5                  

019 – Ostatní drobný dl.nehm.majetek                        =            90 164,00

031 – Pozemky                                                                      =       1 973 806,24

021 – Stavby                                                                          =     36 463 349,60

022 – Samostatné mov.věci a soubory                        =       4 328 387,10

028 – Drobný dl.hmotný majetek                                            =       1 433 819,30

042 – Nedokončený DHM                                                     =    29 178 710,50

069 – Ostatní dl. Finanční majetek                                          =           53 851,20

Celkem :                                                                                       73 718 009,44              

Pohledávky a peníze:

 

311 – Pohledávky                                                                  =         229 166,00

315 – Pohledávky z rozp.příjmů                                              =          446 314,10

316 – Ostatní pohledávky                                                       =           57 263,50

378 – Jiné pohledávky                                                =         136 409,50

261 – Pokladna                                                                      =                     0

241 – Účet HČ                                                                      =          264 600,09

231 – Účty rozpočtového hospodaření                                    =      1 067 100,42

236 – Účty peněžních fondů                                                    =            84 753,59

314 - Záloha . el. energie                                                       =           27 524,00

                                               

-Závazky:

321 – Dodavatelé                                                                   =          197 744,40

325 – Ostatní závazky                                                 =          250 180,00

336 – Závazky se SP a ZP                                                     =             59 325,00

342 – Ostatní přímé daně                                                        =             21 921,00

343 – DPH                                                                            =             46 836,00

331 – Zaměstnanci                                                                =           112 896,00

389 -  Časové rozlišení                                                          =             27 524,00

           

 

 

Přílohy:

 

1 – plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby

2 – rekapitulace příjmů a výdajů podle finančního výkazu Fin 02-12M

3 – Rozvaha aktiv a pasiv

4 – Výkaz zisku a ztráty

5 – Zpráva z auditu o výsledku přezkoumání hospodaření obce